Lanvin 'Night Bloom' editorial for Commons&Sense Magazine by Artaksiniya.View Artaksiniya's portfolio site here.